آموزشی

عسل، این ماده ضد سرطان

عسل طبیعی شیرین گل

اسـتفاده از عسـل بـرای هزاران سـال در هـر دو رژیم غذایی و دارویی ثبت شـده اسـت که اثبات آن در نقاشـی های کهن قدیمی روی سـنگ ها دلیـل بـر ایـن ادعـا اسـت. تمدن هـای باسـتان از مصـر، آشـور، چیـن، یونـان، رم و هند معمـولا به علت طعـم و مزه شـیرین و محتـوای تغذیـه ای آنهـا به طـور معمول عسـل مصرف می‌ کردنـد، در حالـی کـه در متـون کتاب های ارسـطو، سـقراط و پزشـکان عـرب از عسـل بـر علیـه بیماری هـای مختلـف اسـتفاده کرده انـد.

در پاسـخ بـه ایـن اسـتفاده های تاریخـی و مقاومـت رو بـه رشـد آنتی بیوتیک هـا، در بیسـت سـال گذشـته، دانشـمندان بـه ایـن نکتـه توجـه کرده اند کـه عسـل میتوانـد در پزشـکی امروز نقـش مهمـی بـازی کند. مطالعـات آنهـا نشـان میدهـد کـه عسـل تأثیـرات دارویـی فراوانـی دارد و باعـث می شـود کـه این ماده در برابـر آسـیب ها و بیماری هـای مختلـف مفیـد واقـع شـود. ایـن اقدامـات شـامل آنتی اکسـیدان، ضد التهـاب، ضد باکتری، ضد حساسـیت، بهبود زخـم، اثـرات ضـد دیابتـی، ضـد ویروسـی، ضـد قارچـی و ضـد تومورمـی اسـت.

عسل یک ماده ضد سرطان

عسـل بـه دلیـل داشـتن خـواص ضـد سـرطانی بـر سـلول های مختلـف تومورهـا کشت شـده مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و تأثیرات مثبت آن اثبات شده است.

مطالعـات Ghashm و همـکاران نشـان داده اسـت که درمان کارسـینوم سـلول سنگفرشـی دهانی با غلظت هـای مختلـف 1-20 درصـد عسـل در ایجـاد مـرگ سـلولی وابسـته بـه دوز و زمـان مؤثـر بـود. غلظـت بازدارنـده 50 درصـد در 4 درصـد مشـاهده شـد و حداکثـر مهـار رشـد سـلول در 15درصـد بـه دسـت آمـد. بررسـی های صـورت گرفتـه توسـط سـایر محققان نشـان میدهد که عسـل، افزایـش التهابی، چرخـه سـلولی، رشـد سـلولی و تکثیـر را مـداوا می‌کنـد و باعـث مـرگ سـلولهای سـرطانی میشـود. بـا شـواهد محـدود در ایـن زمینـه به خصـوص سـرطان دهـان بایـد تحقیقـات بیشـتر بـرای درک مفید بـودن عسـل بـه عنـوان عامل ضـد سـرطان انجام شـود.

عسل در کاهش اثرات شیمی درمانی

شـیمی درمانی یـک ابـزار بسـیار مفیـد در درمـان سـرطان سـر و گـردن اسـت و میتوانـد بعـد از جراحـی، شـیمی درمانی با مقادیر کم هفتگی استفاده شود.

عسـل از عارضـه خشـکی دهـان کـه بـه دنبـال شـیمی درمانی ایجـاد میشـود جلوگیـری می‌کند. خشـکی دهان ناشـی از اشـعه گاما بحـث برانگیزترین عارضه جانبـی پرتودرمانی اسـت و باعـث درد و عـوارض زیـادی میشـود

مطالعـات Biswal و همـکاران بـرای اولیـن بار نشـان داد که عسـل در جلوگیری از خشـکی دهان مؤثـر اسـت. از آن به بعد مطالعات زیادی در سراسـر جهان نشـان داده انـد کـه عسـل در کاهـش میـزان بـروز موکوزیت دهانی ناشـی از پرتودرمانـی، کاهـش اختـلالات درمانـی، کاهـش وزن و تأخیـر در شـروع خشـکی دهانـی مفیـد اسـت.

زخم هـای مقاوم

چندیـن مطالعـه انجام شـده قبـلا تاییـد کرده انـد کـه التیـام زخم هـای ناشـی از شـیمی درمانی مشکل سـاز و کنـد اسـت. در طـول تاریـخ عسـل بـه عنـوان یکـی از مؤثرتریـن مـواد در درمـان زخـم شـناخته شـده اسـت و مطالعـات علمـی نشـان داده انـد کـه در درمـان زخم هـای بـاز، زخم هـای دیابتـی و سـوختگی مؤثـر اسـت. مطالعـات آزمایشـی روی چهـار بیمـار نشـان داد کـه اسـتفاده موضعـی از عسـل از طریـق باندهـا و چسـب ها به ترتیـب در بهبود زخـم و کاهـش درد ناشـی از اثـرات نامطلـوب مؤثـر بـوده اسـت.
مطالعـات بعـدی با بیمـاران مبتلا به سـرطان سـینه و گردن که پیش از این برای سـرطان سـر و گردن درمان شـده بودند، به طور قطـع نشـان داد کـه عسـل در افزایـش درمـان زخم هـای بعد عمل جراحـی، مؤثـر بوده اسـت. عـلاوه بـر ایـن، مطالعـات نشـان داده اسـت کـه عسـل در بهبـودی عمـل لوزه بـرداری در کـودکان مؤثـر اسـت. بـر اسـاس ایـن مشـاهدات میتـوان نتیجـه گرفـت که عسـل بـه عنوان یـک عامل بهبـود زخم در طـول و پـس از شـیمی درمانی مؤثـر اسـت.

قـرآن کریـم بیـش از 1400 سـال قبـل عسـل را بـه عنـوان یـک مـاده شـفابخش توصیـف کـرده اسـت. اکنـون ایـن مـاده بـا ارزش پزشـکی بالایـی شـناخته شـده اسـت و جـای خـود را در پزشـکی مـدرن پیـدا کرده اسـت. مطالعات مختلـف در مورد مزایای عسـل در درمـان و بهبـود بیماری هـای حفـره دهـان ماننـد پوسـیدگی، التهـاب لثـه و موکوزیت صورت گرفته، ولی بررسـی های بیشـتری در ایـن زمینـه لازم اسـت. اگرچـه تحقیقـات در اسـتفاده از عسـل در سـرطان های سـر و گـردن کـه بـا شـیمی درمانی مـورد درمـان قـرار گرفتـه، امـا شـواهد هنـوز بـه انـدازه کافی بـرای کاربرد عسـل قطعـی نیسـت کـه در درمان ایـن بیماران بـه یک روش اسـتاندارد تبدیل شـود. در حال حاضر در اسـترالیا و نیوزیلند عسـل بـه عنـوان کنترل‌کننـده سـطح بـالای فعالیـت ضـد باکتری و اسـتفاده در بهبـود زخـم به بـازار عرضه میشـود. تحقیقات جهت اسـتفاده عسـل ها بـا فعالیت هـای ضدالتهابـی بـالا نیـز بایـد انجام شـود تا حداکثر اسـتفاده از عسـل بـه عنوان یک مـاده درمانی انجـام گیرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *